Lovgivning om rottebekæmpelse

Lovgivning om rottebekæmpelse

ENHVER BORGER har pligt til straks at anmelde det til kommunen, hvis der konstateres rotter. Dette betyder at du, som borger, har pligt til at anmelde, hvis du ser en rotte, eller bare ser tydelige tegn på rotter – uanset hvis grund rotten måtte befinde sig på.

Anmeldelse skal som udgangspunkt ske elektronisk via borgerservice, eller via den pågældende kommunes hjemmeside.

KOMMUNEN er herefter forpligtet til at sikre effektiv rottebekæmpelse. Denne forpligtelse gælder dog kun i forhold til bekæmpelsen af rotter på overfladen.

Den kommunale rottebekæmpelse skal foretages af en autoriseret rottebekæmper, hvilket vil sige, at der er opnået autorisation til bekæmpelse af rotter efter rottebekendtgørelsen.

Kommunen skal følge op med tilsynsbesøg indenfor 8 dage med mindre at det der er konstateret rotter inde i beboelser eller i fødevarevirksomheder – i disse tilfælde skal kommunen foretage tilsynsbesøg ”uden ugrundet ophold”. Ugrundet ophold vil ifølge naturstyrelsens vejledning være samme arbejdsdag, eller arbejdsdagen efter medmindre der foreligger ekstraordinære forhold.

GRUNDEJERE er forpligtet til at rottesikre og renholde deres ejendom. En ”grundejer” dækker i dette tilfælde over ALLE, der ejer fast ejendom – det kan bl.a. være private, virksomheder eller kommuner.

I denne forpligtelse ligger, at en grundejer skal mindske forudsætninger for rotters tilstedeværelse så som føde og skjulesteder mest muligt. Hvad der nærmere ligger i at rottesikre en ejendom er ikke beskrevet i bekendtgørelsen, og det er således op til den enkelte kommune at vurdere, om der er rottesikret passende.

Forpligtelsen til at rottesikre gælder imidlertid også for rottesikring af kloakken. Det er således vigtigt, at stikledninger og brønde på grunden ikke er defekte, og at de i øvrigt lever op til forskrifterne, så rotterne ikke kan trænge ud af kloakkerne. Regler for forebyggelse af rotter i kloaksystemer i forbindelse med nyanlæg og reparation af eksisterende anlæg, findes i bygningsreglementet 1. januar 2016 afsnit 8.4.1. stk. 1 sammenholdt med vejledning DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Vil du vide mere om rottebekæmpelse og lovgivning?

Du kan læse mere på Miljøministeriets hjemmeside:

>> Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

>> Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Har du brug for rottebekæmpelse?

Hvis du har brug for rottebekæmpelse, kan Anticimex hjælpe dig. Brug kontaktformularen herunder eller ring til os på 69 15 17 44.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44